پروژه‌ها

پروژه های مایکروسافت

1-سرویس Active Directory Certificate Service
2-سرویس Active Directory Domain Service
3-سرویس Active Directory Federation Service
4-بررسی سرویس Active Directory Lightweight Directory Services
5-بررسی سرویس Active Directory Rights Management Services
6-بررسی سرویس Device Health Attestation
7-بررسی سرویس DHCP
8-بررسی سرویس DNS
9-بررسی سرویس Fax Server
10-بررسی سرویس File and Storage Service
11-بررسی سرویسHost Gurdian
12-بررسی سرویس Hyper-V
13-بررسی سرویس Multipoint Service
14-بررسی سرویس Network Controller
15-بررسی سرویس Network Policy and Access service
16-بررسی سرویس Print document
17-بررسی سرویس Remote Access
18-بررسی سرویس Remote Desktop Service
19-بررسی سرویس Volume Activation
20-بررسی سرویس Web Server (IIS)
21-بررسی سرویسWindows Deployment
22-بررسی سرویس Windows server essential experience

برای انجام پروژه مایکروسافت با ما در تماس باشید - 09339461557 


نظرات خود را ارسال کنید

تاریخ

02 بهمن 1393

مجموعه

مایکروسافت

Search