آموزش شبکه و برنامه‌نویسی

با ما بروز باشید

SQL Server 2019 - درس نهم - بررسی دستورات MIN & MAX, AVG,COUNT,SUM

 

3-1-5-11 بررسی دستور MIN and MAX

 

این دستور کمترین و بیشترین مقدار در یک ستون را برمی‌گرداند که در زیر شکل کلی آن را مشاهده می‌کنید:

MIN

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

MAX

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

مثال یک دستور MIN & MAX

SELECT MIN(Price)

FROM Customers;

SELECT MAX(Price)

FROM Customers;

 

در دستور بالا، دو عدد MIN و MAX از ستون Price در خروجی چاپ خواهد شد که این موضوع را در شکل 44-3 مشاهده می‌کنید.

 

شکل 44-3  بررسی دستور MIN و MAX

نکته­ی مهم:

توجه کنید که ایجاد Query باید در مسیر درست انجام شود، اگر به‌مانند شکل 45-3 بر روی SQLSERVER کلیک راست کنید و گزینه‌ی New Query را انتخاب کنید و بعد دستورات بالا را در آن اجرا کنید با خطای شکل 64-3 مواجه خواهید شد که دلیل آن نیز این است که جدول Customers در زیرمجموعه­ی دیگری قرار دارد و حتماً باید بر روی دیتابیس مورد نظر این دستور را اجرا کنید.

 

شکل 45-3 ایجاد Query

 

شکل 46-3 بررسی دستور MIN و MAX

3-1-5-12 بررسی دستور COUNT،AVG  و  SUM

شکل کلی دستور Count به‌صورت زیر است:

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

شکل کلی دستور AVG به‌صورت زیر است:

 

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;                                    

 

شکل کلی دستور SUM به‌صورت زیر است:

 

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

 

برای هر یک از دستورات بالا، یک مثال را با هم بررسی می‌کنیم:

مثال اول بررسی دستور Count

 

SELECT * From Customers;

 

SELECT COUNT(PRICE)

FROM Customers;

در خط اول، کل جدول Customers در خروجی چاپ خواهد شد و در خط بعدی با دستور COUNT، تعداد موجودی در ستون Price مشخص خواهد شد که در شکل 47-3 این موضوع را مشاهده می‌کنید؛ در قسمت دوم عدد 8 نوشته شده است که تعداد موجودی در ستون Price است.

 

شکل 47-3  بررسی دستور COUNT

مثال دوم بررسی دستور AVG

SELECT AVG(PRICE)

FROM Customers;

در دستور بالا، میانگین اعدادی ستون Price حساب شده است و در خروجی چاپ خواهد شد که این موضوع را در شکل 48-3 مشاهده می‌کنید، اگر توجه کنید با ماشین ‌حساب جمع کل ستون Price را محاسبه و تقسیم ‌بر 8 کردیم که نتیجه‌ی آن عدد 31 شده است.

 

شکل 48-3 بررسی دستور AVG

مثال سوم بررسی دستور SUM

SELECT SUM(PRICE)

FROM Customers;

این دستور، کل ستون Price را جمع خواهد کرد که در شکل 49-3 این موضوع را مشاهده می‎کنید.

 

شکل 49-3  بررسی دستور SUM

3-1-5-13 بررسی Wildcards

این دستور در کنار دستور LIKE استفاده می‌شود و برای جستجو و جایگزینی در یک رسته کاربرد دارند، در زیر کاراکترهایی که می­توان به‌عنوانWildcard  در دستورات استفاده کرد.

 

جدول 8-3 بررسی Wildcard

مثال اول

SELECT * FROM Customers

WHERE City LIKE 'fr%';

در دستور بالا، شهر‌هایی که با نام fr شروع می‌شوند در خروجی چاپ خواهند شد که در شکل 50-3 مشاهده می‌کنید.

 

شکل 50-3 بررسی Wildcards

مثال دوم

SELECT * FROM Customers

WHERE City LIKE '%hr%';

دستور بالا، شهر‌هایی که بین کلماتشان hr دارند در خروجی چاپ خواهد شد که در شکل 51-3 این موضوع را مشاهده می‎کنید:

 

 

شکل 51-3 بررسی دستور Wildcards

مثال سوم

SELECT * FROM Customers

WHERE City LIKE '[bspt]%';

در دستور بالا، شهر‌هایی که با یکی از حروف bspt شروع شوند در خروجی چاپ خواهد شد که شکل 52-3 نمایانگر این موضوع است.